Sobre el projecte

Home / Què és portada / Sobre el projecte

Què es?

Llocs es una iniciativa per pensar amb els veïns i veïnes com poden ser usats i de quina manera poden ser gestionats aquells enclavaments de la ciutat que, per diferents motius, han perdut qualitat com a espais públics. Quan parlem de qualitat, ho fem en un sentit ampli. Ens referim, entre altres qüestions, a l’apropiació de l’espai, a poder modificar-lo i habitar-lo per part de la ciutadania. Són susceptibles d’això no només els solars o els llocs abandonats, també poden haver perdut qualitat per molt diversos motius espais com ara parcs, places i altres llocs intervinguts urbanísticament.

LLOCS sorgeix a iniciativa de l’Àrea de coordinació, planificació, desenvolupament econòmic i ocupació del Ajuntament de L’Hospitalet, que contacta amb el col·lectiu LaFundició per impulsar un pla de reactivació comunitària d’espais en desús.

IMG_20161212_102358365_HDR

Com es pot participar?

 • Un temps més sostingut i continuat. Que implicaria la col·laboració en el grup motor d’algun dels barris on es desenvolupa la investigació. A cada barri s’intenta crear un grup de treball que impulsi i sigui referent del projecte al territori; aquest pot ser liderat per alguna entitat, grup formal o informal intentant fomentar la implicació dels centres educatius en el procés.
 • Un temps esporàdic. A partir d’una primera elaboració d’informació per part del grup motor es dissenyaran i implementaran dinàmiques de socialització amb la intenció de recollir les aportacions d’altres persones o col·lectius sobre els espais del barri.

IMG_20161214_100427975_HDR

 

Quina es la metodología de treball?

LLOCS es planteja com una recerca participativa, posant en qüestió la figura de l’expert/experta que dissenya propostes analitzant o diagnosticant sobre els barris i els seus veïns i veïnes amb una mirada vertical i unidireccional.

La metodologia plantejada inicialment ha estat punt de partida per al procés de treball amb els col·lectius i espais formals on s’ha intervingut. En cada un d’ells ha estat adaptada als temps i a la resta de condicionants que cada context ha plantejat, d’aquestes particularitats donem compte al llarg de la memòria.

La metodologia de treball està organitzada en quatre blocs:

1 Introducció i discussió de categories i projectes de referència

El primer lloc es tracta de presentar aquest esquema de treball als participants i poder discutir-ho i adaptar-lo.

La discussió es centra en posar en comú l’imaginari que el grup té sobre el tema i els termes amb els quals usualment es fa referència a les diferents tipologies d’espais urbans. Així mateix es discuteixen altres models de participació ciutadana en l’activació d’espais.

A partir d’aquí s’elaborarà la metodologia per al treball de camp, així com els materials necessaris, fitxes, mapes, indicacions per recollir la informació

Previ a la sortida es poden localitzar sobre plànol espais que compleixen les característiques que requereix la nostra investigació.

2 Rutes

Un cop confrontat el model és el moment de sortir al carrer per localitzar, visitar i explorar els llocs que es considerin susceptibles de ser intervinguts.

3 Bolcat d’informació de les rutes

Totes les dades obtingudes durant les rutes són discutits, reelaborats i bolcats sobre diferents suports amb la intenció de facilitar compartir-los a l’espai públic. Una de les eines per a aquest bolcat serà Meipi.

Aquesta plataforma a internet permetrà compartir les localitzacions amb tècnics de l’administració pública que facilitessin informació sobre la situació de l’espai en termes de propietat, qualificació del sòl i possibles intervencions urbanístiques previstes a curt i llarg temps.

IMG_20161214_101119569_HDR

 

4 Problematització de models

Posteriorment en funció del recaptat en l’apartat possibilitats / desitjos (veure punt 3) es treballarà sobre això de forma crítica i creativa, partint de la necessitat de reflexionar sobre les nostres propostes

L’elaboració de les propostes requeriria investigació i debat, així com l’elaboració dels materials per a ser compartides i discutides amb la resta del veïnat.

5 Socialització

Construcció en l’espai públic d’un dispositiu que interpel·li a la ciutadania per confrontar la informació elaborada i recollir noves aportacions: llocs que el grup motor no ha contemplat, informació, desitjos o propostes. Al seu torn la visibilització a l’espai públic fa que el projecte tingui repercussió sobre l’esfera pública, i propicia la reflexió sobre aquesta.

Els paràmetres de la investigació. Quina informació es pretén recollir?

La investigació s’articula al voltant del grup motor, però també dels espais. La descripció dels mateixos es realitza a través de diferents paràmetres. Es tracta de localitzar llocs susceptibles d’intervenció en funció de:

 • El tipus de propietat i qualificació del sòl.
 • L’existència d’un teixit organitzat que reclama o en potència podria reclamar o liderar el procés d’activació d’un espai concret.

La fitxa amb que han treballat el diferents grups conté a més les següents categories d’informació:

  • Descripció lliure de l’espai.
  • Grau d’intervenció de l’administració: alt / mitjà / baix
 • Accés.
 • Memòria de l’espai.
 • Usos actuals.
 • Possibilitats / desitjos.
 • Necessitats associades a cada possibilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *