Centre de sabers gitanos

Uns altres sabers són possibles!

El Centre de Sabers Gitanos és un espai i un instrument per recuperar i actualitzar sabers i pràctiques tradicionals rom i vincular-les a circuits de producció de valor dintre de l’economia social i solidària.

El Centre de Sabers Gitanos vol recuperar pràctiques i sabers vinculats al poble gitano sense folcloritzar-les, sinó ben al contrari, actualitzar-les de manera que prenguin sentit i siguin útils a les necessitats materials i simbòliques del poble gitano en l’actualitat.

Alhora pretenem impulsar espais transfronterers que possibilitin el reconeixement d’aquests sabers i pràctiques en el context social i institucional dominant.